Twoja aktywność - Twój sukces”

Projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i/lub zatrudnienia 25 osób (w tym 14 kobiet i 11 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia z terenu objętego LSR w Toruniu dla LGD „Dla Miasta Torunia” (tj. obszar: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki).


Informacja o projekcie:

 • TYTUŁ PROJEKTU: Twoja aktywność - Twój sukces”

 • BENEFICJENT: Fundacja Klucz do Przyszłości

 • PARTNERZY PROJEKTU:

 • Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz

 • Kariera Konsulting Aleksandra Piontkowska-Latoś

Wydatki kwalifikowalne: 297 438,64 zł

Wartość dofinansowania z UE: 282 566,70 zł


Projekt jest realizowany: w okresie 01.08.2020 r. – 31.08.2021 r. na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”, tj. obszar: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki.

Cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 25 osób (w tym 14 kobiet i 11 mężczyzn) z terenu objętego LSR dla LGD Dla Miasta Torunia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnej ścieżce reintegracji w okresie od 01.08.2020 r. do 31.08.2021 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 25 osób dorosłych w wieku minimum 18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie objętym LSR dla LGD Dla Miasta Torunia (tj. obszar: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, Wrzosy, Czerniewice, Grębocin nad Strugą, Grębocin przy Lesie, Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie Przedmieście, Stawki), niepracujących na dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą skorzystać ze wsparcia maksymalnie w jednym projekcie dofinansowanym przez LGD.

Projekt jest skierowany do osób zaliczanych do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją na końcu dokumentu.

REKRUTACJA:
Będzie odbywać się w biurze projektu - w Toruniu przy ul. Wschodniej 36D oraz w siedzibie Partnera - w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 42a

Kryteria obligatoryjne:

 1. Osoby fizyczne mieszkające na obszarze LSR w Toruniu;

 2. Osoby w wieku co najmniej 18 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 18 rok życia;

 3. Osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu, spełniające kryteria osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020);

 4. Osoby, które nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w innym projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach niniejszego naboru (decyduje data rozpoczęcia udziału w projekcie).

Projekt zakłada preferencje dla:

 1. osób powyżej 50 r.ż., która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 rok życia;

 2. osób samotnie wychowujących dzieci, w tym z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi;

 3. osób z niepełnosprawnością (osoby z lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

Zakres wsparcia:

W projekcie zaplanowano wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Wsparcie będzie zindywizualizowane i kompleksowe, odpowiadać będzie na potrzeby uczestnika i nie będzie ograniczać możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. Projekt zakłada realizację działań w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

Na podstawie diagnozy sytuacji problemowej oraz zidentyfikowanych problemów, barier i potrzeb grupy docelowej w ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • rekrutację (planowana jest realizacja 1 naboru kandydatów na uczestników projektu, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją i niskiego zainteresowania dopuszcza się zrealizowanie naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej);

 • opracowanie przy wsparciu psychologa części społecznej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 25 osób - 2 x 2h/osobę;

 • opracowanie przy wsparciu doradcy zawodowego części zawodowej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 24 osób (w celu zwiększenia efektywności wsparcia o charakterze prozatrudnieniowym i uzyskania trwałości w zatrudnieniu uczestników planuje się uwzględniać w ramach projektu sytuację na lokalnym rynku pracy, a w ramach działań doradcy zawodowego i opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji dobierać szkolenia zawodowe z uwzględnieniem potencjału i predyspozycji uczestników oraz z uwzględnieniem branż i zawodów deficytowych wskazanych w Barometrze zawodów 2019 dla Miasta Torunia w wymiarze - 3 x 2h/osobę;

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 15 osób – raz w tygodniu 1h przez cały okres trwania projektu;

 • poradnictwo prawne dla 25 osób (grupowe i indywidualne) – grupowe: 6 godzin x 1 spotkanie x 2 grupy x 12 osób, indywidualne: śr. 4h/na osobę;

 • trening kompetencji życiowych w formie warsztatów dla 25 osób - zajęcia grupowe - 5-dniowy trening, tj. 4 dni (dzień 1-4) x 8h x 2 grupy x 12-13 osób oraz 1 dzień (dzień 5) x 3 h x 4 grupy po 12-13 osób - mające na celu zwiększenie zaradności życiowej (dzień 2 - dla 24 UP, pozostałe dni - 25 UP, przy czym dzień 5 - dodatkowo 25 osób z otoczenia UP);

 • innowacyjne warsztaty nowoczesnej autoprezentacji i przedsiębiorczości dla 24 osób (4 spotkania x 6h x 2 grupy po 12 osób oraz 1 spotkanie dla grupy 10-osobowej) w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej. Dzień 1-4 dla 24 UP, dzień 5 dla 10 osób, w zależności od potrzeb UP i rekomendacji w IŚR;

 • kursy i szkolenia zawodowe dla 24 osób - prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika określonymi w IŚR i określone indywidualnie dla każdego uczestnika), w tym dla 7 osób w wieku powyżej 21 roku życia - kurs kwalifikacyjny prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (KWP) realizowany przez Partnera Projektu - Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoster - teoria i praktyka, łącznie 191 h, pozostałe kursy dla 17 osób w zależności od IŚR - średnio 90 h;

 • pośrednictwo pracy dla 24 osób - śr. 3h/osobę w podziale na średnio 2 spotkania;

 • staże zawodowe dla 7 osób przez okres 3-miesięcy wraz ze stypendium stażowym.

Efekty (wskaźniki produktu i rezultatu):

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 24 osoby,

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 3 szt.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 25 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 14 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS ) – 10 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 6 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze społecznym – 25 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 24 osoby,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w opracowaniu IŚR – 20 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w poradnictwie psychologicznym – 12 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w poradnictwie prawnym – 20 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w zajęciach z treningu kompetencji życiowych – 20 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w innowacyjnych warsztatach nowoczesnej autoprezentacji i przedsiębiorczości – 19 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w kursach i szkoleniach zawodowych – 19 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w zajęciach z pośrednictwa pracy – 19 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w stażach zawodowych – 6 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 17 osób.

Efektywność społeczna – 34%

Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnością – 12%

Efektywność zatrudnieniowa dla osób innych niż osoby z niepełnosprawnością – 25%


DEFINICJE:

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa … osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876);

b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 176);

c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327);

f) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

k) osoby korzystające z PO PŻ.


Ad a) Przesłanki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

 • ubóstwo;

 • sieroctwo;

 • bezdomność;

 • bezrobocie;

 • niepełnosprawność;

 • długotrwała lub ciężka choroba;

 • przemoc w rodzinie;

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 • alkoholizm lub narkomania;

 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.