Działalnością Fundacji "Klucz do Przyszłości" jest:
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, seminariów, wykładów, warsztatów, wizyt studyjnych, działań animacji lokalnej, kampanii społecznych oraz innego rodzaju wydarzeń w zakresie określonym celem statutowym Fundacji;
 • uczestnictwo w powstawaniu i promowaniu programów badawczych, raportów, analiz, ekspertyz i opinii mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych ze względu na cele Fundacji;
 • rozpowszechnianie innowacji i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz upowszechniania wiedzy o rynku pracy i przedsiębiorczości m.in. wśród dzieci i młodzieży;
 • fundowanie stypendiów i grantów;
 • inicjowanie i organizowanie działalności mającej na celu poprawę sytuacji osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie, w szczególności wśród osób starszych oraz osób niepełnosprawnych;
 • podejmowanie działań mających na celu aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, dyskryminacji i patologiom społecznym;
 • realizację pomocy społecznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz organizowanie i prowadzenie wsparcia dla osób z ich otoczenia, w tym szeroko rozumianego poradnictwa, warsztatów i zajęć edukacyjnych;
 • pobudzanie aktywności w zakresie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz tworzenia więzi międzypokoleniowych;
 • organizowanie i prowadzenie aktywnej profilaktyki zdrowotnej, m.in. w formie warsztatów zajęciowych, zajęć ruchowych, terapeutycznych, animacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
 • współpracę z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi, krajowymi lub zagranicznymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji;
 • organizowanie spotkań i festynów prezentujących dorobek kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wymianę doświadczeń w ramach współpracy z innymi podmiotami działającymi w kraju i za granicą.