Fundacja Klucz do Przyszłości realizuje projekt „Aktywność się opłaca.”

Projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zatrudnienia 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia zamieszkujących na obszarze LSR miasta Bydgoszczy.

 

Informacja o projekcie:

 • TYTUŁ PROJEKTU: Aktywność się opłaca
 • BENEFICJENT: Fundacja Klucz do Przyszłości
 • PARTNER PROJEKTU:  Autojazda Justyna Juszczak

 

Wydatki kwalifikowane: 370 511,25 zł

Wartość dofinansowania z UE: 351 985,68 zł

 

Projekt jest realizowany: w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” obejmującego 7 jednostek urbanistycznych: Błonie, Bocianowo, Fordon I, Fordon II, Okole, Śródmieście, Wilczak.

 

Cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 40 osób (w tym 22 kobiet i 18 mężczyzn) z terenu objętego LSR w Bydgoszczy zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnej ścieżce reintegracji w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 40 osób dorosłych w wieku minimum 18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Miasto Bydgoszcz na obszarze objętym LSR, tj. obejmującym 7 jednostek urbanistycznych: Błonie, Bocianowo, Fordon I, Fordon II, Okole, Śródmieście, Wilczak, w tym częściowo również Gminnym Programem Rewitalizacji, a także niepracujących na dzień przystąpienia do projektu.

Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą skorzystać ze wsparcia maksymalnie w jednym projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach naboru LGD nr 1/K/2019 (RPKP.11.01.00-IZ.00-04-281/19).

W ramach grupy docelowej wyszczególniono 3 specyficzne podgrupy:

- 22 kobiety;

- 10 osób z niepełnosprawnością;

- 15 osób w wieku 50+ (bezrobotne, w kontekście aktywizacji społeczno-zawodowej).

 

Projekt zakłada preferencje dla:

a)     osób z niepełnosprawnością (osoby z lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);

b)     osób powyżej 50 r.ż., która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończony 50 rok życia;

c)     osób samotnie wychowujących dzieci, w tym osób z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi;

d)     osób zamieszkujących na obszarze objętym GPR.

 

Zakres wsparcia:

W projekcie zaplanowano wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. wsparcie będzie zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiadać będzie na potrzeby uczestnika i nie będzie ograniczać możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. projekt zakłada realizację działań w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

Na podstawie diagnozy sytuacji problemowej oraz zidentyfikowanych problemów, barier i potrzeb grupy docelowej w ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • rekrutację (planowana jest realizacja 1 naboru kandydatów na uczestników projektu, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją i niskiego zainteresowania dopuszcza się zrealizowanie naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej);
 • opracowanie przy wsparciu psychologa części społecznej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 40 osób;
 • opracowanie przy wsparciu doradcy zawodowego części zawodowej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 40 osób (W celu zwiększenia efektywności wsparcia o charakterze prozatrudnieniowym i uzyskania trwałości w zatrudnieniu uczestników planuje się uwzględniać w ramach projektu sytuację na lokalnym rynku pracy, a w ramach działań doradcy zawodowego i opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji dobierać szkolenia zawodowe z uwzględnieniem potencjału i predyspozycji uczestników oraz z uwzględnieniem branż i zawodów deficytowych wskazanych w Barometrze zawodów 2019);
 • innowacyjne warsztaty z tworzenia portfolio/ cv z wykorzystaniem technologii ICT dla 40 osób;
 • warsztaty kompetencji interpersonalnych dla 40 osób;
 • kursy i szkolenia zawodowe dla 40 osób - prowadzące na nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika określonymi w IŚR i określone indywidualnie dla każdego uczestnika);
 • poradnictwo prawne dla 40 osób (grupowe i indywidualne);
 • pośrednictwo pracy dla 40 osób;
 • staże zawodowe dla 10 osób przez okres 3-miesięcy wraz ze stypendium stażowym.

Efekty (wskaźniki produktu i rezultatu):

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 40 osób,

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne – 2 szt.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS) – 40 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze społecznym – 40 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 40 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w opracowaniu IŚR – 40 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym uczestniczących w innowacyjnych warsztatach z tworzenia portfolio/cv z wykorzystaniem technologii ICT – 40 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych warsztatami kompetencji interpersonalnych – 40 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych kursami i szkoleniami zawodowymi – 40 osób

Liczba osób, które otrzymały poradę prawną – 40 osób,

Liczba osób, objętych pośrednictwem pracy – 40 osób,

Liczba osób, które ukończyły staże zawodowe – 10 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 23 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS) – 16 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 9 osób,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 28 osób,

Efektywność społeczna – 34%,

Efektywność zawodowa dla osób z niepełnosprawnością – 12%

Efektywność zawodowa dla osób innych niż osoby z niepełnosprawnością– 25%

 

Kontakt:

projekty@kluczdoprzyszlosci.pl