lgd3jpg

Fundacja Klucz do Przyszłości realizuje projekt grantowy „Weźmy przyszłość w swoje ręce!”

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez prowadzenie działań integracyjnych i edukacyjnych skierowanych do 15 osób niesamodzielnych do dnia 30.10.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
 1. Poradnictwo psychologiczne indywidualne lub grupowe dla osób niesamodzielnych oraz osób z ich otoczenia (razem 30 osób).
 2. Organizacja imprez lokalnych o charakterze edukacyjno-kulturalnym z elementami animacji.
 3. Zaawansowane warsztaty zajęciowe z osobami w wieku senioralnym w trzech obszarach:
  • nauka posługiwania się wybranymi usługami internetowymi, tj.: wyszukiwarką (np. Google), pocztą e-mail (np. Gmail), mediami społecznościowymi (Facebook, YouTube, inne) oraz wykorzystaniem zaawansowanych usług typu chmura (np. Google Dysk);
  • ogólne posługiwanie się smartfonem oraz nauka rejestrowania odpowiednich jakościowo materiałów foto i video; 
  • praktyczna nauka publikowania zrealizowanych materiałów w odpowiednich mediach społecznościowych i udostępnianie ich znajomym.
Projekt jest realizowany na terenie Gminy Miasta Toruń, na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz obszarach ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto i Podgórz). Okres realizacji projektu: styczeń – październik 2019 r.

Planowane efekty:
 • 11 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna
 • 11 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Efektywność społeczna – 6 osób
 • Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu – 2 osoby
Wartość projektu:
44 500,00 zł 
w tym wkład Funduszy Europejskich: 42 000,00 zł.Realizacja projektu zakończyła się 30.10.2019 r. Wsparciem objęto łącznie 33 osoby (23 kobiety i 10 mężczyzn), w tym 17 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 16 osób z ich otoczenia.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.