sdfsdfsdfsdfsdf

Celami działania Fundacji "Klucz do Przyszłości" są:

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, techniki i innowacyjności;
 • wspieranie współpracy między środowiskiem naukowym i biznesowym;
 • inicjowanie i wspieranie działalności doradczej i edukacyjnej prowadzonej na rzecz rozwoju wiedzy i umiejętności społeczeństwa z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
 • podnoszenie poziomu kapitału społecznego m.in. poprzez działalność z zakresu nauki, edukacji i oświaty, w szczególności wśród osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;
 • wspieranie rynku pracy m.in. poprzez działalność na rzecz wzrostu aktywności społecznozawodowej, integracji i reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie w ramach pomocy społecznej osób w trudnej sytuacji życiowej;
 • inspirowanie i realizacja różnych form wsparcia rodzin i rodzicielstwa oraz działania na rzecz tworzenia więzi międzypokoleniowych;
 • promowanie równości praw kobiet i mężczyzn;
 • rozwijanie ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia i postaw proekologicznych w społeczeństwie;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz rozwój współpracy z podobnymi podmiotami w innych państwach;
 • wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o partnerską współpracę mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz samorządu lokalnego