ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Realizacja projektu zakończyła się w dniu 28.02.2020 r.

Przeszkolono 144 osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Gminę Lubicz, w tym 41 osób w wieku 65+ oraz 11 osób z niepełnosprawnościami. 

Cel główny projektu polegający na podniesieniu kompetencji cyfrowych u 144 mieszkańców gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, został osiągnięty.

Zrealizowane zostały następujące moduły szkoleniowe: 

Mój biznes w sieci - 1 grupa; Moje finanse i transakcje w sieci - 5 grup; Działam w sieciach społecznościowych - 5 grup; Tworzę własną stronę internetową - 1 grupa.


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Lubicz do wzięcia udziału w projekcie pn.: „Komputer na świat” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szkolenia w ramach projektu są skierowane do osób, które w dniu rozpoczęcia szkolenia mają co najmniej 25 lat. Zostaną przeprowadzone w 12-osobowych grupach w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin szkoleniowych) zajęć. Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego modułu tematycznego, w ramach którego chciałby podnieść swoje kompetencje i poszerzyć własną wiedzę. Do wyboru są następujące moduły szkoleniowe: "Rodzic w Internecie", "Mój biznes w sieci", "Moje finanse i transakcje w sieci", "Działam w sieciach społecznościowych", "Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów".  Pierwsze grupy już odbyły zajęcia!


WAŻNY KOMUNIKAT                                                 25.06.2019 r.
Informacja dla uczestników zakwalifikowanych na szkolenie, którzy już potwierdzili swoją obecność.
Zachęcamy do wypełniania testu on-line przed rozpoczęciem zajęć. Jest on dostępny na stronie www: 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/popc-kompetencje-cyfrowe
W przypadku trudności w wypełnieniu test on-line informujemy, że test będzie mógł być wypełniony na sali zajęć. Niezbędny do wypełnienia testu kod terytorialny gminy to dla Gminy Lubicz: 0415042.

Fundacja Klucz do Przyszłości w partnerstwie z Gminą Lubicz

realizuje projekt grantowy pn.: „Komputer na świat”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, 
Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych


W ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18) realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.


INFORMACJE O PROJEKCIE

Termin realizacji projektu: od 1.05.2019 do 28.02.2020

Cel główny projektu „Komputer na świat” to podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz. Planowane rezultaty to:

  • wzrost umiejętności obsługi komputera i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych u 144 odbiorców ostatecznych w ramach wskazanych we wniosku modułów szkoleniowych,
  • wzrost kompetencji w zakresie użytkowania Internetu u 144 odbiorców ostatecznych,
  • wyrównanie szans min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Grupa docelowa projektu: 144 dorosłych mieszkańców Gminy Lubicz lub osób, które w rozumieniu Kodeksu Cywilnego pracują, uczą się lub mieszkają na terenie Gminy Lubicz, w wieku 25+, w tym min. 6 osób w wieku 65+ i min. 2 osoby niepełnosprawne. Niepełnosprawność będzie weryfikowana na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Wartość grantu: 74 160 zł, w tym 63 391,97 zł ze środków UE oraz 10 768,03 zł z budżetu państwa.


GALERIA ZDJĘĆ


MATERIAŁY