Fundacja Klucz do Przyszłości realizuje projekt

Ruszaj do akcji aktywizacji.”

Projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i/lub zatrudnienia 20 osób (w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 18 roku życia z terenu objętego LSR dla LGD Podgrodzie Toruńskie.

Informacja o projekcie:

 • TYTUŁ PROJEKTU: Ruszaj do akcji aktywizacji

 • BENEFICJENT: Fundacja Klucz do Przyszłości

 • PARTNER PROJEKTU: Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTOSTER Szwed Dariusz

Wydatki kwalifikowalne: 203 692,06 zł

Wartość dofinansowania z UE: 193 507,45 zł


Projekt jest realizowany: w okresie 01.08.2020 – 31.08.2021 na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”, tj. obszar gmin: Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka.

Cel projektu:

Podniesienie aktywności społeczno- zawodowej 20 osób ( w tym 12 kobiet i 8 mężczyzn) z terenu objętego LSR dla LGD Podgrodzie Toruńskie, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez udział w indywidualnej ścieżce reintegracji w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2021 r.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 20 osób dorosłych w wieku minimum 18 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie LSR dla LGD Podgrodzie Toruńskie (tj. obszar gmin: Lubicz, Obrowo i Wielka Nieszawka), niepracujących na dzień przystąpienia do projektu. Uczestnicy projektu (osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) mogą skorzystać ze wsparcia maksymalnie w jednym projekcie dofinansowanym przez LGD.

Kryteria obligatoryjne:

 1. Osoby fizyczne mieszkające na obszarze LSR;

 2. Osoby w wieku co najmniej 18 lat, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miały ukończone 18 rok życia;

 3. Osoby niepracujące na dzień przystąpienia do projektu, spełniające kryteria osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 4. Osoby, które nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w innym projekcie dofinansowanym przez LGD w ramach niniejszego naboru (decyduje data rozpoczęcia udziału w projekcie).

Projekt zakłada preferencje dla:

 1. osób powyżej 50 r.ż., która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 50 rok życia;

 2. osób oddalonych od rynku pracy (tj. osób bezrobotnych);

 3. kobiet ( w tym z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi);

 4. osób do 25 roku życia;

 5. osób z niepełnosprawnością ( osoby z lekkim, znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi).

Zakres wsparcia:

W projekcie zaplanowano wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzona indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Wsparcie będzie zindywidualizowane i kompleksowe, odpowiadać będzie na potrzeby uczestnika i nie będzie ograniczać możliwości dostępu do poszczególnych rodzajów usług aktywnej integracji. Projekt zakłada realizację działań w ramach aktywizacji społeczno- zawodowej uczestników projektu. Dla każdego z uczestników zostanie opracowana indywidualna ścieżka reintegracji.

Na podstawie diagnozy sytuacji problemowej oraz zidentyfikowanych problemów, barier i potrzeb grupy docelowej w ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie obejmujące:

 • rekrutację (planowana jest realizacja 1 naboru kandydatów na uczestników projektu, przy czym w przypadku problemów z rekrutacją i niskiego zainteresowania dopuszcza się zrealizowanie naboru w ramach rekrutacji uzupełniającej);

 • opracowanie przy wsparciu psychologa części społecznej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 20 osób- 2 x 2h/osobę;

 • opracowanie przy wsparciu doradcy zawodowego części zawodowej Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) dla 16 osób ( w celu zwiększenia efektywności wsparcia o charakterze prozatrudnieniowym i uzyskania trwałości w zatrudnieniu uczestników planuje się uwzględniać w ramach projektu sytuację na lokalnym rynku pracy, a w ramach działań doradcy zawodowego i opracowania indywidualnej ścieżki reintegracji dobierać szkolenia zawodowe z uwzględnieniem potencjału i predyspozycji uczestników oraz z uwzględnieniem branż i zawodów deficytowych wskazanych w Barometrze zawodów 2019) w wymiarze- 3 x 2h/osobę;

 • indywidualne poradnictwo psychologiczne- dla 15 osób – raz w tygodniu 1h przez cały okres trwania projektu;

 • poradnictwo prawne dla 20 osób ( grupowe i indywidualne)- śr. 4h/osobę;

 • trening kompetencji życiowych w formie warsztatów dla 20 osób- 4- dniowy trening;

 • innowacyjne warsztaty nowoczesnej autoprezentacji i przedsiębiorczości dla 16 osób;

 • kursy i szkolenia zawodowe dla 16 osób- prowadzące do nabycia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika określonymi w IŚR i określone indywidualnie dla każdego uczestnika), w tym dla 5 osób w wieku powyżej 21 roku życia- kurs kwalifikacyjny prawa jazdy kat. C oraz kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej (KWP) realizowany przez Partnera Projektu- Ośrodek Szkolenia Kierowców Autoster- teoria i praktyka, łącznie 191 h, pozostałe kursy w zależności od IŚR- średnio 90 h;

 • pośrednictwo pracy dla 16 osób- śr. 3h/osobę;

 • staże zawodowe dla 5 osób przez okres 3- miesięcy wraz ze stypendium stażowym.

Efekty (wskaźniki produktu i rezultatu):

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 16 osób.

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne - 2 szt.,

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (RLKS)- 20 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 12 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu (RLKS ) – 7 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu ( łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 4 osoby.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze społecznym – 20 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym – 16 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w opracowaniu IŚR – 16 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w poradnictwie psychologicznym – 12 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w poradnictwie prawnym – 16 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w treningu kompetencji życiowych – 16 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w innowacyjnych warsztatach nowoczesnej autoprezentacji i przedsiębiorczości – 13 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w kursach i szkoleniach zawodowych – 13 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w pośrednictwie pracy – 13 osób.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w stażach zawodowych – 4 osoby.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 12 osób.

Efektywność społeczna – 34%

Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełnosprawnością – 12%

Efektywność zatrudnieniowa dla osób innych niż osoby
z niepełnosprawnością – 25%

Kontakt:

projekty@kluczdoprzyszlosci.pl